Reinen - det perfekte dyr

Reinen lever i et miljø som er preget av store forskjeller i næringstilgang, værforhold og ulike årstider - noe den er godt tilpasset. Egenskaper reinen har utviklet over tusener av år, gjør at den kan maksimere opptaket av næring om sommeren og spare på de knappe ressursene om vinteren.

 

Reindrifta er den viktigste bærebjelken for den sørsamiske kulturen. Fra tidenes morgen har samene livnært seg av rein. Alt av reinen ble utnyttet. Den har gitt mat, klær, redskaper og vært helt avgjørende for eksistensgrunnlaget. Slik er det fortsatt. Kjøttproduksjon for salg og egen videreforedling utgjør største delen av inntekten, og skinn, horn og sener gir grunnlag for det samisk håndverket (vætnoeh).